SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI / SREDNJA POMORSKA ŠKOLA

Tehničar za brodostrojarstvo

Posao tehničara za brodostrojarstvo podrazumijeva upravljanje, eksploataciju, popravljanje i održavanje glavnog brodskog porivnog stroja i pomoćnih strojeva. Tehničari za brodostrojarstvo nadziru i rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra, stanja goriva i drugih radnih sredstava tijekom plovidbe, planiraju i provode servisiranje i održavanje brodskih strojeva, te koriste interne komunikacijske sustave.
Ovo zanimanje nudi brojne opcije zapošljavanja: na putničkim i teretnim brodovima, u lukama, marinama i lučkim kapetanijama, kao i u servisima i pogonima za proizvodnju različite opreme i strojeva, a radna se mjesta nude u Hrvatskoj i u inozemstvu.
S obzirom na to da je pomorstvo u konstantnom napretku, tehničari za brodostrojarstvo moraju biti adekvatno obrazovani i spremni na konstantnu edukaciju i stručno usavršavanje. S obzirom na to, upis u srednjoškolski program za tehničara za brodostrojarstvo predstavlja idealan prvi korak ka građenju uspješne pomorske karijere.

Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku. Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu.
Valja napomenuti kako se radi o fizički zahtjevnom poslu, ali i o perspektivnoj karijeri s velikim mogućnostima unosnog zapošljavanja i karijernog napretka.

OPIS:

U sklopu nastavnog plana i programa ovog smjera pomorske škole uključeni su i STCW tečajevi:
D2 – Temeljna sigurnost na brodu
D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara
D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • upravljati postupcima rada, nadzora, ocjenjivanja uspješnosti i održavanja sigurnosti porivnog stroja i pomoćnih strojeva
 • držati sigurnu stražu u stroju
 • rukovati radom i sustavima upravljanja glavnog i pomoćnih strojeva
 • održavati sigurnost porivnog stroja
 • održavati sigurnost pomoćnih strojeva
 • upravljati sustavima goriva
 • upravljati sustavima podmazivanja
 • upravljati sustavima balasta i ostalim crpnim sustavima
 • upravljati elektrotehničkim, elektroničkim i upravljačkim sustavima i opremom
 • koristiti ručni alat, alatne strojeve i mjerne uređaje za proizvodnju i popravak na brodu
 • upravljati sigurnim i učinkovitim postupcima održavanja i popravaka brodskih strojnih uređaja i opreme
 • popravljati oštećenja strojeva na brodu
 • koristiti sredstva osobne zaštite na brodu, zaštite okoliša i sprječavanja onečišćenja morskog okoliša
 • primijeniti temeljna načela trima, stabilnosti i naprezanja brodske konstrukcije s ciljem održavanja sposobnosti broda za plovidbu
 • izraditi plan kontrole u slučajevima nužde i oštećenja broda
 • primijeniti postupke protupožarne zaštite
 • korištenje i održavanje protupožarnih uređaja i sredstava za spašavanje
 • pružiti medicinsku prvu pomoć na brodu
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o sigurnosti života na moru i zaštiti morskog okoliša
 • koristiti vještine rukovođenja i upravljanja posadom broda
 • osigurati zaštitu broda, posade, putnika i operativnost sustava u slučajevima nužde
 • rukovati brodicom za spašavanje
PROGRAM:

Dopisno-konzultativna i redovna nastava

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti I obrazovanja (upis u radnu knjižicu)
Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM:
 • završena osnovna škola
 • 14 godina života
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju tehničar/ka za brodostrojarstvo
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:
 • završena srednja škola
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju tehničar/ka za brodostrojarstvo

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

CIJENA:

Prema razlikovnim ispitima 

Prijavi se već sada!