PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / JAVNA NABAVA

Program usavršavanja

  • OPIS

Programe usavršavanja u području javne nabave u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) i dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica provode se u Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu. Sadržaj programa usavršavanja odnosi se na razne aspekte iz područja javne nabave koji su vezani uz Program izobrazbe iz Priloga 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017). Tijekom trajanja programa redovitog usavršavanja vodi se evidencija prisutnosti polaznika. Svakom polazniku se nakon završenog redovnog usavršavanja izdaje potvrda o pohađanju programa.

  • PROGRAM

Izazovi u izvršenju ugovora u javnoj nabavi u EU projektima.

Nastavni program: 

08:30-09:00 / Registracija sudionika

09:00-10:30 / OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I PODUGOVARANJE – 1.dio
Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
Obveza sudjelovanja u izvršenju ugovora gospodarskih subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja
Je li dopušteno naknadno oslanjanje na drugog gospodarskog subjekta kroz institut upotpunjavanja i pojašnjavanja ponude
Kako dokazati raspolaganje stručnjacima koji su zaposleni kod drugog poslodavca
Financijske korekcije u ex post kontroli u izvršenju ugovora
Primjeri iz prakse

10:30-10:45 / pauza

10:45-12:15 / OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I
PODUGOVARANJE – 2.dio
Oslanjanje na iskustvo gospodarskog subjekta
Mora li gospodarski subjekt na čije se iskustvo oslanja ponuditelj biti naveden u ugovoru kao podugovaratelj
Izjava /sporazum o stavljanju resursa na raspolaganje
Može li se ponuditelj osloniti na drugog gospodarskog subjekta prilikom dokazivanja normi upravljanja okolišem i normi kvalitete
Primjeri iz prakse

12:15-12:45 /pauza

12:45-14:15 /IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI– 1 dioIzmjene ugovora o javnoj nabavi; predviđene izmjene u ugovoru po članku 315. ZJN, dopuštene izmjene po člancima 316. i 317. i 320. ZJN s primjerima korisnika
Nepredviđene okolnosti, poremećaji tržišta i njihov utjecaj na izmjene ugovora o javnoj nabavi
Izmjene ugovora o javnoj nabavi i objava obavijesti o izmjeni

14:15-14:30 /pauza

14:30-16:00 /Izmjene Ugovora o javnoj nabavi – 2 dio
Značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi, članak 321. ZJN, alati provjere značajnih izmjena ugovora i posljedice značajnih izmjena ugovora
Kako sklopiti izmjene ugovora kod ugovora financiranih iz EU projekata, procedure i primjeri korisnika
Izmjene ugovora o javnoj nabavi i utjecaj na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Prekršajne odredbe, pravna zaštita i praksa DKOM-a oko izmjena ugovora o javnoj nabavi

Poveznica na teme iz Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave – Programa izobrazbe:
11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
− Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
− Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
12. Kriterij za odabir ponude
13. Ponuda – s praktičnim primjerima
−Postupak pregleda i ocjene ponuda
15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

Jednodnevna interaktivna radionica – program usavršavanja namijenjen je obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi – javnim naručiteljima, neobveznicima primjene javne nabave i ponuditeljima.

Planirano mjesto održavanja programa usavršavanja: Pučko otvoreno učilište Libar, Osječka 50, 51000 Rijeka.
Mogućnost održavanja ovog Programa usavršavanja online putem webinara ukoliko to bude zahtijevala epidemiološka situacija.

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

usavršavanje znanja iz postupaka pripreme i provedbe postupaka javne nabave

  • ODOBRENJE

Pučko otvoreno učilište Libar nositelj je programa izobrazbe u području javne nabave po ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izdanog dana 24.01.2022., KLASA: UP/I-406-01/22-01/02; URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 sa rokom važenja do 24.01.2025. godine, te je u Registru nositelja programa upisan pod Evidencijskim brojem 93.

  • UVJETI ZA UPIS

posjedovanje valjanog certifikata iz područja javne nabave

  • ZA UPIS PRILOŽITI

ispunjenu upisnicu 
osobnu iskaznicu

  • CIJENA PROGRAMA

1.200,00 kn*

Naknada za sudjelovanje u usavršavanju uplaćuje se unaprijed u korist računa POU Libar:
POU Libar, Draga 1, 22000 Šibenik
Žiro račun: HR4524020061100994226 Erste bank
Model HR00
Poziv na broj-OIB uplatitelja
Opis uplate- Usavršavanje-javna nabava

*Program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi oslobođeni su PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
Programi izobrazbe i usavršavanja provode se u skladu s epidemiološkim mjerama primjenjujući odredbe o potrebnoj dezinfekciji prostora i uporabi zaštitnih maski.

Prijavi se već sada!