PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / JAVNA NABAVA

Program izobrazbe iz područja javne nabave

  • OPIS

Program se provodi u prostorijama Učilišta Libar u Rijeci. Zadru, Šibeniku i Splitu.
Program izobrazbe traje 50 nastavnih sati. Nastavu provode stručne osobe iz područja javne nabave sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Po završetku nastavnog programa polaznicima koji su bili prisutni na najmanje 75% trajanja programa izdaje se Potvrda o pohađanju izobrazbe koja je važeća tri godine u kojem roku sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017), polaznik mora pristupiti pisanom ispitu.

  • MODULI

Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Načela javne nabave
Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s praktičnim primjerima
Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbrinu nabavu
Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima
Kriterij za odabir ponude
Ponuda – s praktičnim primjerima
Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
Pravna zaštita u sustavu javne nabave
Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
Održiva i zelena javna nabava
Vježba provedbe postupka javne nabave

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

osposobljenost za pripremu i provedbu postupaka javne nabave

  • ODOBRENJE

Pučko otvoreno učilište Libar nositelj je programa izobrazbe u području javne nabave po ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izdanog dana 24.01.2022., KLASA: UP/I-406-01/22-01/02; URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 sa rokom važenja do 24.01.2025. godine, te je u Registru nositelja programa upisan pod Evidencijskim brojem 93.

  • UVJETI ZA UPIS

Program izobrazbe mogu upisati sve osobe neovisno o stupnju stručne spreme

  • ZA UPIS PRILOŽITI

ispunjenu upisnicu 
osobnu iskaznicu

  • CIJENA PROGRAMA

3.200,00 kn*

Naknada za sudjelovanje u usavršavanju uplaćuje se unaprijed u korist računa POU Libar:
POU Libar, Draga 1, 22000 Šibenik
Žiro račun: HR4524020061100994226 Erste bank
Model HR00
Poziv na broj-OIB uplatitelja
Opis uplate- Izobrazba javna nabava

Program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi oslobođeni su PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u
Programi izobrazbe i usavršavanja provode se u skladu s epidemiološkim mjerama primjenjujući odredbe o potrebnoj dezinfekciji prostora i uporabi zaštitnih maski.

Prijavi se već sada!