SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI / SREDNJA POMORSKA ŠKOLA

Pomorski nautičar

Program srednje škole  Pomorski nautičar nudi sve što je potrebno za izvanrednu karijeru u pomorskom sektoru trgovačke mornarice ili yachtinga, te otvara sjajne mogućnosti za sve koji dijele strast prema moru i pomorstvu. 

Pomorski nautičar jedno je od temeljnih zanimanja u pomorstvu, a pomorski nautičari su potrebni na svim vrstama brodova. Zbog duge i bogate pomorske tradicije, ali i velikih mogućnosti rada na domaćim i stranim plovilima također je i jedno od najpopularnijih zanimanja srednje stručne spreme.

Podrazumijeva navigaciju i manevriranje brodom u lukama, korištenje navigacijskih i komunikacijskih alata, ukrcaj i iskrcaj putnika na putničkim i tereta na teretnim brodovima, vođenje brodske administracije, koordiniranje posade, te brigu o zaštiti ljudi i materijalnih dobara na brodu. Također, pomorstvo je u stalnom napretku, stoga je potrebno biti u korak s najnovijom opremom i načinima rada.

 
STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJA

Pomorski nautičar je srednjoškolski program obrazovanja, što znači da se može upisati u cijelosti kao stjecanje srednje stručne spreme ili kao program prekvalifikacije za kandidate koji su prethodno stekli srednju stručnu spremu za drugo zanimanje.

UPIS U E-RADNU KNJIŽICU

Po završetku obrazovanja stečeno se zvanje upisuje u e-radnu knjižicu. Polaznici su po položenom ispitu osposobljeni za samostalan, profesionalan i efikasan rad na poziciji pomorskog nautičara.

 
NASTAVA

Nastava se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela.

Program školovanja, poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Težište stručnog obrazovanja i osposobljavanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje učenici usvajaju na praktičnim vježbama korištenjem računala i nautičkih simulatora.

U sklopu nastavnog plana i programa  uključeni su i STCW tečajevi:
    D2 – Temeljna sigurnost na brodu
    D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – RADNA RAZINA
    D11 – GMDSS Radiooperater s općom ovlasti
    D12 –  Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara
    D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • planirati plovidbu
 • voditi navigaciju
 • određivati poziciju broda
 • postupati u izvanrednim okolnostima u navigaciji
 • rukovati i upravljati navigacijskim uređajima i instrumentima
 • manevrirati brodom u svim uvjetima plovidbe
 • voditi meteorološku navigaciju uzimajući u obzir oceanografske uvjete
 • organizirati držanje straže na mostu
 • rukovati daljinskim kontrolama pogonskog stroja i strojnih uređaja
 • voditi brigu o teretu te planirati ukrcaj/iskrcaj tereta na siguran način
 • poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju oštećenja teretnih prostora, poklopaca grotala i balansnih tankova
 • upravljati prijevozom opasnih tereta
 • kontrolirati trim, stabilnost i naprezanja brodske konstrukcije
 • obavljati poslove održavanja broda
 • rukovati i održavati brodsku opremu
 • održavati i rukovati protupožarnim uređajima i sredstvima za spašavanje
 • voditi i kontrolirati brodske isprave i knjige
 • rukovati elektronskim i komunikacijskim uređajima na brodu
 • rukovati sredstvima za traganje i spašavanje
 • upravljati akcijama traganja i spašavanja
 • provoditi međunarodno pomorsko pravo i nacionalne propise
 • provoditi i nadzirati provođenje nacionalnih i međunarodnih zahtjeva i propisa o zaštiti morskog okoliša
 • održavati sigurnost brodske posade i putnika
 • izraditi plan kontrole za slučaj nužde i oštećenja broda
 • izraditi plan rukovanja i upravljanja u opasnim situacijama
 • rukovoditi i upravljati posadom broda
 • pružati medicinsku skrb na brodu
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

UVJETI  ZA UPIS U PROGRAM STJECANJA SREDNJE STRUČNE SPREME:
 • završena osnovna škola 
 • 14 godina života
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pomorskog nautičara
UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA:
 • svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pomorskog nautičara
CIJENA PROGRAMA:

Cijena programa ovisi o razlikovnim ispitima, odnosno broju predmeta koje polaznik treba položiti. Nakon uvida u svjedodžbe prethodno završenog obrazovanja kandidat će biti obaviješten o ukupnom iznosu školarine. Za izradu razlike predmeta potrebno je priložiti: 

 • svjedodžba 8. razreda ( za stjecanje srednje stručne spreme)
 • svjedodžbe svih zavšenih razreda srednje škole (za prekvalifikaciju i doškolovanje)
 • potvrdnice-svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca  (ukoliko imate)
ZA UPIS:
 • ispunjenu upisnicu 
 • presliku osobne iskaznice ovjerenu 
 • presliku diplome/svjedodžbi/potvrdnica ovjerenu kod javnog bilježnika
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani 
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pomorskog nautičara

Prijavi se već sada!